MĒRĶI UN AKTIVITĀTES

PROJEKTA MĒRĶI:

1. Aktīvi piedalīties "Eiropa 2020" stratēģijā, veicinot sociālo iekļaušanos, pamatojoties uz dzimumu līdztiesību.
2. Identificēt un salīdzināt ar dzimumu saistītas problēmas, pašreizējās problēmas Eiropā un tās kaimiņvalstīs, izprotot cēloņus un sekas.
3. Palielināt kapacitāti jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem, nodrošinot tiem darba metodes darbā ar pusaudžiem, attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem.
4d69c9999773153856aa9879596b260a.png_srb_p_61_60_75_22_0.50_1.20_0
4. Veicināt starptautisku sadarbību starp organizācijām, kuras specializējas jautājumos par dzimumu lomām un problēmām.
BALSTOTIES UZ MĒRĶIEM, PROJEKTA UZDEVUMI IR:
1. Iepazīstināt projektu dalībniekus / organizācijas ar "Eiropas startēģija 2020" un veicināt partnerorganizāciju līdzdalību.

 

4. Attīstīt sadarbību starp Eiropas Savienību un kaimiņvalstu organizācijām.

7. Problēmu un rezultātu izvērtējums, sadarbības dibināšana ar citām organizācijām, pieredzes apmaiņas seminārā Ungārijā 2014. gada decembrī.

2. Veicināt aktivitātes vietējās kopienās, atbalstīt partnerorganizācijas veikt izpēti jautājumos, kas saistīti ar dzimumu lomām, vienlīdzību un sociālo atstumtību.

5. Projekta dalībnieki tiks iepazīstināti ar meiteņu un zēnu grupu metodēm, tās mērķiem, instrumentiem, uzdevumiem un mācīšanas metodēm.

3. Organizēt starptautisku apmācību Gruzijā, kur dalībnieki tika mudināti salīdizināt un kritiski analizēt dzimumu līdztiesības problēmas globālā perspektīvā.

6. Organizēt vietējos pasākumus pēc apmācību kursa Gruzijā, kur katra dalībnieka organizācija, integrē jaunās metodes savās kopienās (mērķauditorija - pusaudži, jaunieši, jaunatnes darbinieki).

Projekta metode

Meiteņu un zēnu grupu metode
 
Izgudrota un attīstīta Ālandu salās. Ieviesta Latvijā pateicoties resursu centram sievietēm "Marta", sadarbojoties ar Ālandu institūtu CENTRĀLAJĀ BALTIJAS INTERREG IV PROGRAMMĀ (2007-2013) - nodrošina atbalstu pusaudžiem, laikā kad notiek to identitātes attīstība, personīgo vērtību veidošanās un s;akusies iekšēju spēku atklāšana. Tā ir tā sauktā "Pilnvarošanas metode" , kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta , lai identificētu netaisnību starp dzimumiem un varas struktūrām, kas saistītas ar dzimumu lomām. Grupu metode ir balstīta uz dažādām aktivitātēm, caur kurām pusaudži var apspriest un izpētīt svarīgas tēmas (attiecības, ģimene, dzimums, izglītība, sociālā attīstībā u.c.) kuras iknedēļas sanāksmēsorganizē grupas līderis.

 

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA MŪSU MĀJASLAPĀ: http://www.projectmeandyou.com