Iniciatīva „Globālais Skolotājs” veicina sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām un to iekļaušanu formālajā un neformālajā izglītībā Latvijā.

 

Iniciatīvas „Globālais Skolotājs” aktivitātes:

1. Skolotāju metodiskie materiāli par globālās izglītības tēmām (vide un ilgtspējīga attīstība, pārtikas drošība, starpkultūru attiecības, cilvēktiesības, nevienlīdzība pasaulē u.c.);

2. Skolotāju mācību semināri Latvijas reģionos, iepazīstinot ar globālās izglītības konceptu, projekta laikā izstrādāto skolotāju materiālu un sniegt nepieciešamo atbalstu tā izmantošanai skolās;

3. Globālās izglītības aktivitātes Latvijas skolās, iesaistot skolēnus, skolotājus, vecākus un vietējās pašvaldības

Globālais skolotājs